top of page

קול קורא קידום ועידוד יזמות בתאגידים עירוניים 2019

כללי:

האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים מעוניין לחזק את הרשויות המקומיות והתאגדים העירוניים ברשויות במעמד סוציו-אקונומי 1-5, באמצעות ביצוע יוזמות שתכליתן:

קידום מיזמים חדשניים הנותנים מענה לאתגרי המרחב הציבורי

קידום שירותים מוניציפאליים חדשים

 

היקף התקציב והתמיכה הממשלתית:

תקצוב מלא בגובה של 500,000 ש"ח, כולל מע"מ. בקשה העומדת על סכום גבוהה יותר תיפסל

 

דוגמא למיזמים אפשריים, בתחומי הליבה של סביבות פרויקטים:

  • עמדות טעינה לרכב חשמלי

  • מיזמי תחבורה חכמה בדגש על תחבורה שיתופית וציבורית.

  • גג סולארי (רצוי במסגרת מכרז גדול יותר) שיתוקצב מקול קורא זה

  • התייעלות אנרגטית במוסדות ציבור

  • הטמעת תכנית התייעלות במערכי הפסולת השונים.

  • תקצוב מיזמים בתחום העיר החכמה הצפויים לחסוך כסף לרשות או לייצר הכנסות (וידאו אנליטיקה, בקרת תאורה, מערך מיחשוב מערך הפסולת וכדומה).

 

התאגידים הזכאים לגשת לקול הקורא:

תאגידים עירוניים ברשויות מקומיות  ברמה חברתית כלכלית 1-5

תאגידים עירונים בשליטה של 100% של הרשות

תאגידים עירוניים שמונה להם מנכ"ל,שתקנונם מוסדר וכלל חברי הדירקטוריון אושרו, או בתהליכי אישור על ידי הוועדה לבחינת מינויים

 

 

לוחות זמנים וצורת הגשה:

ההגשה תיעשה במרכבה קול קורא 10738 עד לתאריך 31.05.19

ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה עד לתאריך ההגשה.

 

צורת הניקוד לבחירת הצעות זוכות

הבקשות ינוקדו לפי 7 פרמטרים:

nikud.png
bottom of page