top of page

סקר כלי אצירה ברשויות המקומיות 

Waste Management
התפלגות מערך האצירה
התפלגות מערך האצירה בבניה רוויה
download
מרכז הפרדה למחזור בעיר
tmuney karka
Aerial View of a Suburb

חברת סביבות פרוייקטים, מבצעת סקרי כלי אצירה (פחי אשפה) ברשויות המקומיות

סקר כלי אצירה ברשות המקומית - הינה כלי מרכזי להערכה כלכלית של ההוצאה הצפויה עבור מערך הפסולת ברשות המקומית. הסקר הינו מיפוי של מערך האצירה ברשות המקומית ויצירת שכבת GIS. 

רצוי לעדכן את סקר כלי האצירה באופן תקופתי וטרם יציאה למכרז ע"מ לאמוד את כמות כלי האצירה הקיימים, מיקומם, מצבם הפיזי, וסוגם.  תוצר הסקר הינו למעשה שכבת GIS המתווספת לשכבות המיפוי העירוניות וניתן בעזרתה לנהל את מערך הפסולת, לבצע בו שינויים ולקבל עדכון מעובדי הרשות, רכבי הפינוי, והתושבים. בנוסף מאפשר הסקר לעמוד על נפח כלי האצירה הכולל ברשות ביחס לנפח הפסולת המפונה, לקבל מידע על מפגעים בטיחותיים ועל רמת השירות. 

למשרד נסיון רב בתכניות מערך הפסולת ברשויות מקומיות, במיפוי ו-  GIS, ובביצוע סקרים בתחום האשפה העירונית.

    

משרד הייעוץ "סביבות פרוייקטים בע"מ" עוסק בייעוץ וניהול פרוייקטים לחסכון באנרגיה והתייעלות בתחום הפסולת ברשויות המקומיות בישראל. הייעוץ וליווי הפרוייקט כוללים תכנון כלכלי, קבלת תמיכות ממשלתיות, ביצוע סקרים וניהול פרוייקטים

 

bottom of page