top of page

ניסוח חוק עזר, נספח כלכלי וביצוע סקר פסולת לעסקים

ניסוח ניסוח חוק עזר, נספח כלכלי וביצוע סקר פסולת לעסקים

חברת סביבות פרוייקטים בע"מ מסייעת לרשויות מקומיות בכתיבת חוק עזר עירוני בנושא פינוי פסולת עודפת מעסקים.

חוק עזר זה דורש ביצוע תחשיבים כלכליים וסקר פסולת מקדים ותכליתו כפולה: מתן תמריצים לעסקים לצמצום כמויות הפסולת וגביית עלויות הפינוי מעבר לרמת הבסיס שתקבע.

פס"ד של בית המשפט הגבוה לצדק 1756/10, בעתירת עיריית חולון נ' משרד הפנים שעניינו מתן אפשרות לעירייה לחוקק חוק עזר שיאפשר גביית אגרה בגין פינוי פסולת ממפעלים בתחומה, נקבע כי אין מניעה במישור העקרוני לכך שרשות מקומית תגבה אגרת פינוי פסולת מחוץ לארנונה הכללית; ובלבד שמדובר בפינוי פסולת הקשורה לתהליכי הייצור של המפעל מעבר לרמת "בסיס" מסוימת שתיקבע.

 

יודגש כי פינוי פסולת בתשלום מבתי עסק וממפעלים הנו תכנית ראויה וצודקת, שכן הציבור כולו אינו צריך להיות זה שיישא לבדו בעלויות הגבוהות של פינוי פסולת העסקים, והוא מגשים את עיקרון "המזהם משלם". 

 

ביהמ"ש העליון המליץ למשרד הפנים לקבוע תבחינים לאישור חוקי העזר שיובאו על ידי הרשויות המקומיות. בהתאם לכך, פרסם משרד הפנים, באישור המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), ביום 3/9/2017 אמות מידה לחישוב פסולת עודפת.

 

הרשויות המקומיות נדרשות, ככל שהן מבקשות לגבות כספים בגין פינוי אשפה "עודפת" כאמור, נדרשות לחוקק חוק עזר, בהסתמך על אמות המידה שקבע משרד הפנים, ובהסתמך על סקר ותמונת מצב הפסולת הקיים כיום ברשות, שינויים באוכלוסיה, כמויות פסולת, איכות ההפרדה, איכות המיחזור וכיוצ"ב, תחשיבים של הוצאות הרשות, וגיבושן לכדי חוק עזר

 

מבדיקה שערכה "סביבות פרויקטים סביבתיים בע"מ", קיים פוטנציאל כספי משמעותי ביותר, בגביית אגרה עבור פינוי פסולת עודפת. בנוסף לכך, החלתו של חוק העזר ברשות, מביא לירידה בהיקף הפסולת המיוצרת הרשות, ולעלייה בשיעור הפסולת הממוחזרת.

 

משרד "סביבות פרויקטים סביבתיים בע"מ" מתמחה בייעוץ לרשויות המקומיות, בתחום איכות הסביבה, פסולת, התייעלות אנרגטית, תחשיבים כלכליים והכנת חוקי עזר.

bottom of page