top of page
transp_logo_edited.png

סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ:

כתיבת תסקירי השפעה על הסביבה ונספחים סביבתיים לתכניות.

ליווי תכנון בתכניות מתאר, תב"ע והיתר בנייה.

ליווי תהליכי התחדשות עירונית כיועצים סביבתיים.

כתיבת חוות דעת סביבתיות לרשויות מקומיות, למשרדי ממשלה וליזמים.  

ייעוץ לחברות ולמפעלים בתחומי איכות הסביבה 

ייעוץ לקיימות במסגרת תכניות תב"ע ומתאר חדשות.

למידע נוסף אודות שירותי הייעוץ והתכנון הסביבתי:  כנסו לאתר הראשי של סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ

פרוייקטים לדוגמא

ליווי ניהול אנרגיה סולרית לשם תמיכה כלכלית בפעולות קהילתיות , כולל ניהול הפרוייקט הסולארי וליווי וניהול פרוייקט טיפוח השכונות.  

כולל הגשה וזכייה בקול קורא לטיפוח שכונות של המשרד להגנת הסביבה. במימון מפעל הפיס, 

הפרוייקט כולל תכנון וליווי מלא של פרוייקט סולארי רחב היקף על גגות מבני הציבור בעיר, 

וכן תכנון אדריכלי וניהול פרוייקט טיפוח שכונות הממומן, מההכנסה הקבועה  מהפרוייקט הסולארי.. 

The Kidron Valley 2014-8-11-19:20:45
ניהול פרוייקט להחלפת תאורה בייישובי המועצה האזורית לכיש. 

כולל הגשה וזכייה בקול קורא במשרד הכלכלה, תכנון תאורה וניהול פרוייקט החלפת התאורה ביישובי המועצה האזורית.  

גג ברכה שומרון.png
ניהול וליווי פרוייקט להקמת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור ביישובי המועצה האזורית שומרון

כולל הגשה וזכייה בקול קורא במשרד הכלכלה, תכנון פרוייקט, ליוו ופיקוח. 

230px-Shomron_Regional_Council.JPG

פרוייקטים נוספים 

התייעלות וחסכון  במערך הפסולת בעיר רמלה

התייעלות במערך הפסולת בעיריית רמלה: ניתוח מערך הפסולת, ניתוח מסלולי פינוי, בחינת חלופות והמלצות לשם חיסכון כלכלי במערך הפסולת, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה.

scroll

הגשת קול קורא לטיפוח שכונות בעיר נתיבות

הגשת תמיכה במסגרת קול קורא לטיפוח שכונות של המשרד להגנת הסביבה. ההגשה כללה ביצוע תכנית כלכלית ארוכת טווח לחסכון באנרגיה באמצעות שימוש באנרגיה סולרית

סקר גגות לאנרגיה סולרית והגשת בקשת תמיכה ממשלתית במוא"ז שומרון

ביצוע סקר גגות  וחישוב תפוקה פוטנציאלית, הכנת תכנית כלכלית לביצוע פנלים סולריים על גגות בבעלות המועצה.

מוא"ז אזורית לכיש: הגשת תמיכה ממשלתית בקול קורא להתייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות בדרום הארץ
contact
bottom of page